A Szentírásban Jézus mondja (ma is):

»
Meg van írva a prófétáknál: 'Mindnyájan Isten tanítványai lesznek' {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz, annak örök élete van.
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, ne haljon meg. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.

Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt kérdezték: "Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" Jézus azt felelte nekik: "Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Ezeket mondta Kafarnaumban, amikor a zsinagógában tanított. Amikor ezt meghallották, a tanítványai közül sokan azt mondták:

Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?

Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért azt mondta nekik: "Megbotránkoztat ez titeket? Hát ha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt volt? A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az igék, amelyeket én mondtam nektek, Lélek és élet. De vannak közületek egyesek, akik nem hisznek." Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. Majd hozzátette: "Ezért mondtam nektek: Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki."
Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. Jézus azért így szólt a tizenkettőhöz: "Talán ti is el akartok menni?" Simon Péter azt felelte:

Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje."«

(Jn. 6,45-69)


Hálát adok neked URam, és nevedet hirdetem. Alleluja! A szabadulásért felemelem a poharat, és hirdetem az ÚR nevét! Alleluja! Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat, teljesítem egész népe jelenlétében! Alleluja! Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt ami elveszett. Alleluja! Örüljetek, hogy részetek van Krisztus szenvedésében, mert az Ő bocsánata is a tiétek! Alleluja!    ( Zs. 117,17,13,18; Lk. 19,10; 1Pét. 4,13 )vissza a honlapra